top of page

PEPS-TECH Group

Public·44 members

FC Zlín FC Hradec Králové koukněte se 16 prosince 2023 Živá TV


před 1 hodinou — FC Zlín FC Hradec Králové koukněte se živě 16.12.2023 před 6 dny — (fotbal##) Bohemians Praha Slovan Liberec koukněte se 2 před 7 dny — Zlín ...


Po Plzni ale p�i�ly dv� por�ky. Co na�� h�e v Bud�jovic�ch a s Bohemians nejv�c sch�zelo? Z�pas v Bud�jovic�ch hodnotit nechci a vlastn� ani nem��u, jeliko� jsem tam nebyl. Ale utk�n� s Bohemkou si mus�me je�t� vy�e�it v kabin�, abychom zjistili, kde byly chyby, kter� zap���inily na�i por�ku. Z m�ho pohledu jsme v prvn�m polo�ase nep�edvedli n� optim�ln� v�kon. Nicm�n� i tak jsme tam m�li dobr� �ance, kter� jsme bohu�el nedok�zali prom�nit. FC Zlín FC Hradec Králové přenos živě 16 prosince 2023 před 2 hodinami — FC Zlín FC Hradec Králové přenos živě 16 prosince 2023 Sportovní TV Zde naleznete odkaz na přímý přenos zápasů FC Hradec Králové. Hradec Králové Slavia koukněte se živě 6 prosince 2023 před 6. 12. 2023 — Fastav Zlín Slavia Praha přenos živě 3 prosince 2023 Volný před 3 dny — 2023 — Detail zápasu FK Teplice - FC Hradec Králové 24. 2023 — sport ... Za�il jsem tu zat�m sv� nejv�t�� fotbalov� �sp�chy. Postup do ligy, ve kter� jsem n�sledn� poprv� nastoupil a vst�elil tak� prvn� g�l. Ale hlavn� se n�m tu s man�elkou narodilo na�e prvn� d�t�, tak�e Hradec m�me tak n�jak pod k���... Zm�nila se za tu dobu i tvoje �loha v mu�stvu? V kabin� u� pat�� mezi ty zku�en�j�� hr��e... V prvn� p�li hlavn� j� s G�bou (Adamem Gabrielem). V druh�m polo�ase �la Bohemka brzo do deseti hr���, ale my jsme to nedok�zali vyu��t, co� n�s mrz�. �anc� jsme m�li hodn� a v���m, �e bod jsme si za druh� polo�as zaslou�ili. Jen�e kdy� ned� g�l z vylo�en�ch p��le�itost�, tak je t�k� bodovat. V ned�li v�s �ek� Sigma. Po z�pase jsme si to v kabin� u�ili, ale ve st�edu n�s �ekalo dal�� utk�n� v Bud�jovic�ch, tak�e na v�t�� oslavy nebyl prostor. Tak� je p�ed n�mi je�t� p�lka ligov�ho ro�n�ku a kv�li vyrovnanosti sout�e v t�to sez�n� nen� mo�n� usnout na vav��nech. Jdeme opravdu z�pas od z�pasu. Po skon�en� ro�n�ku si spo��t�me body, koukneme na um�st�n� v tabulce a uvid�me, zda bude d�vod to tro�ku oslavit (usm�v� se). Nebyl jsem na tom kondi�n� nejl�p, jen�e jsem m�l p�ed sebou vidinu toho, �e budu hr�t. Potom jsem si ale v prvn�m kole natrhl vazy. Tak�e jsem pak t�m�� t�i �tvrtiny podzimu promarodil a nese�el se s optim�ln� formou. S Lechi� jsem tro�ku uc�til sval, tak�e jsem si rad�i �ekl o st��d�n�, abych p�ede�el n��emu v�n�j��mu. Nicm�n� jsem v�d�l, �e do za��tku ligy budu p�ipraven� a taky to tak bylo. Jaro jste zah�jili par�dn�m �sp�chem v Plzni. Jak sis historick� v�t�zstv� nad Viktori� vychutnal? Byl to od n�s poctiv� v�kon, nezaost�vali jsme ani hern�. Jestli zku�en�j��, to nev�m, ale star�� ur�it� (sm�je se). Ani bych ne�ekl, �e se moje role v t�mu n�jak zm�nila. Kdy� m�m na n�jakou v�c sv�j n�zor, tak ho �eknu. V zimn�m p�estupov�m okn� zat�m do Hradce p�i�el jen Petr Pudhorock�. M� rad�ji, kdy� u� spoluhr��e dob�e zn�, nebo to za ta l�ta tolik ne�e�� a je ti v podstat� jedno, s k�m nastupuje�? V�dycky je lep��, kdy� si t�m sedne a hraje del�� dobu pospolu. Sem tam se to pak okysli�� n�k�m nov�m a pokud u� n�co jin�ho tolik neklape, tak se to prost� vym�n�. Takhle to ve fotbale chodilo a chodit bude. Kdy� je dobr� sez�na a kluk�m se da��, tak ti nejlep�� pochopiteln� odejdou za lukrativn�j�� nab�dkou a v�t�� p��le�itost�. T�m p�dem pak mus� p�ij�t nov� krev a tak� jist� impuls pro t�m. Osobn� jsem v�ak zast�ncem del�� koncep�n� pr�ce. �esk� kabina je specifick�. �lov�k do n� nezapadne lusknut�m prstu. Nejd��v se mus� rozkoukat a zjistit, kam vlastn� pat��. (((ŽIVÝ SPORT))) Hradec Králové Slavia přenos živý 06.12. před 3 dny — Fastav Zlín Slavia Praha přenos živě 3 prosince 2023 Volný, uvolnit před 12 hodinami — FC FASTAV Zlín. Zlín. Slezský FC Opava. Opava, 2:3. Hradec u� m�m pod k���, p�izn�v� Michal Leibl7. 2. 2023 | Petr �atal�kV dresu Votrok� slavil postup do FORTUNA:LIGY, ve kter� dal v lo�sk� sez�n� sv�j prvn� g�l. Michal Leibl sice na podzim kv�li zran�n� ze z�kladn� sestavy V�chodo�ech� vypadl, jen�e u� v zimn� p��prav� do n� znovu nahl�dl a pozici si dobr�mi v�kony dr�� tak� na startu jara. V rozhovoru mluv� nejen o sv�m vztahu k v�chodo�esk� metropoli, ale tak� o kabin� �ernob�l�ho celku a vidin� nov�ho stadionu. Michale, na soutoku Labe s Orlic� krout� u� p�tou sez�nu, jak moc sis za tu dobu klub z m�sta pod B�lou v�� obl�bil? Asi bych lhal, kdybych �ekl, �e Hradec v srdci nem�m. Z toho je dob�e z�ejm� vyrovnanost sout�e. Sami jsme n�zorn�m p��kladem toho, �e t�m jako ten n� m��e tr�pit i ty nejlep�� celky z ligy a sb�rat s nimi body. Kdy� k tomu ka�d� p�istoup� tak, jak m� a bude plnit pokyny realiza�n�ho t�mu, tak o na�e mu�stvo strach nem�m. P�ed o�ima n�m v Hradci roste nov� stadion, kter� je pro ka�d�ho z n�s v�ce ne� dostate�nou motivac� pro to, aby si tu zahr�l taky p��t� rok. Na podzim jsi i vinou zran�n� tolik prostoru nedostal. U� v p��prav� ale bylo zn�t, �e na tebe tren�r op�t s�z�, jen�e v posledn�m z�pase s Gda�skem jsi musel nucen� st��dat. Nepanovaly obavy, zda ze zdravotn�ch d�vod� stihne� start jara? Je to tak. N�jak se to na m� zase lepilo. Nejd��v jsem se dlouho pral se z�n�tem kosti a asi jsem to trochu usp�chal. Troufnu si ��ct, �e u n�s v kabin� nem�l nikdo nov� probl�m se za�lenit a c�tit se tu dob�e. Poj�me k fotbalu. V aktu�ln� sez�n� jste zat�m na 6. m�st�, co� vypad� skv�le, ale nen� ta pozice p�i vyrovnanosti sout�e trochu zr�dn�? Nem��e v�s v jist�m smyslu ukol�bat? Kdy� se �lov�k pod�v� na tabulku, tak mu to dojde. Jeden v�kend se m��eme pr�t o skupinu o titul a v druh�m m��eme r�zem spadnout do ni���ch pater. Marek Kulič: Kluci hráli fantasticky, byla radost dívat se na ně 11. 6. 2019 — 2019 | FC Hradec Králové. Uplynulou sezonu zakončil jeho tým na čtvrtém místě celostátní ligy dorostu, navíc předváděl velmi dobrý fotbal ... Křížek: Celý život dynamákem. Zažil tři postupy, dva před 7 dny — I teď tam při tréninku občas kouknu,“ svěřuje se. Křížkův otec také FC Zlín. Zlín. Logo FC Hradec Králové. Hradec Kr. 16.12. 15:00 · 16. 12 ... [[[SPORT@]](] Hradec Králové Baník Ostrava přenos živě 9 pro před 7 dny — srpna 2023 15:00 FC Baník Ostrava - FC Hradec Králové · FC Zlín - FC Slovan Liberec · FK Hradec Králové Baník Ostrava koukněte se živě ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page