top of page

PEPS-TECH Group

Public·43 members

(POZERAŤ TV@@) MFK Skalica Železiarne Podbrezová živý 15 decembra 2023


11. 11. 2023 — Zlaté Moravce Železiarne Podbrezová sledovať zápas 11/ pred 7 hodinami — 2023 — (ZADARMO@@))) Zlaté Moravce : MFK Skalica sledovať zápas 28/10/ ...


((ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA@@)) Podbrezová : Ružomberok 21. 10. 2023 — Priamy prenos na Voyo SK. Voyo SK, Dnes 17:50, Naživo - Niké liga - FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok Priamy prenos na Voyo SK. Odpove� bola, �e Podbrezov� chce odohra� z�pas, najm� tr�ner Roman Skuhrav�, � pokra�uje v objas�ovan� situ�cie gener�lny mana��r MFK Skalica. Rovnako sa MFK Skalica di�tancuje od tvrden� FK �eleziarne Podbrezov�, �e by vrhal zl� svetlo na ich futbalov� klub a sna�il sa na nich hodi� cel� �archu zodpovednosti. �Zo strany n�ho klubu neodzneli na adresu Podbrezovej �iadne obvinenia pred z�pasom, ani po z�pase. Kritika, ktor� sa okolo Podbrezovej vzniesla, vznikla verejnou mienkou. Mrzia ma v�ak vyjadrenia tr�nera Romana Skuhrav�ho, ktor� adresoval n�mu realiza�n�mu t�mu a hr��om po z�pase, no u� aj pred n�m. Zemplín Michalovce Skalica živý 9 decembra 2023 1. 11. 2023 — Železiarne Podbrezová – Dukla Banská Bystrica Slovan Br. 10 2023 — MFK Skalica 2 Zlaté Moravce: Podbrezová živý prenos 11 novembra 2023 Živé ... Zlaté Moravce Podbrezová živý 11 novembra 2023 Dnes 11. 11. 2023 — M me [[[Šport=]@]] Železiarne Podbrezová : Skalica živý 15 septem . MFK Skalica živý prenos. kolo: DAC 1904Koniec z pasu. Je koniec a my ... Stanovisko MFK Skalica k z�pasu proti FK �eleziarne Podbrezov�Vyjadrenie gener�lneho mana��ra Luk�a Vargu. MFK Skalica sa ohradzuje vo�i tvrdeniam FK �eleziarne Podbrezov� v ich ofici�lnom stanovisku. MFK Skalica vynalo�il maxim�lne �silie na to, aby bol piatkov� duel s Podbrezovou odlo�en�. Gener�lny mana��r klubu MFK Skalica Luk� Varga, bol vo �tvrtok 14. septembra od skor�ch rann�ch hod�n v �zkej komunik�cii s �niou ligov�ch klubov (�alej len ��LK), konkr�tne s v�konn�m riadite�om Michalom Mertiny�kom. Medzi veden�m klubu MFK Skalica a �LK prebehlo maxim�lne korektn� jednanie, v ktorom si obe strany jasne povedali, �o je vo veci potrebn� urobi� a pod�a akej legislat�vy je potrebn� postupova�. AS Trenčín Železiarne Podbrezová sledovať zápas 2 2. 12. 2023 — 7, MFK Dukla Banská Bystrica, 15, 7, 4, 4, 30:23, 25. 8, MFK Skalica Podbrezová výsledky ... MFK Skalica vs FK Železiarne Podbrezová aktuálne skóre, Aktuálne skóre MFK Skalica FK Železiarne Podbrezová (a video online priamy prenos) sa začína 15. 12. 2023 o 16:30 čas UTC at Mestsky Stadion Skalica stadion ... Mus�m doda�, �e pr�cu �LK si v�ime a na�e jednania boli v�dy f�rov�. Z�rove� sa sna��me pouk�za� na chybu v syst�me, ktor� tu je. Tro�ku ma zasko�ilo vyjadrenie �LK o tom, �e sme nepodali ofici�lnu �iados�, preto�e dobre vedia, ak� bola cel� situ�cia, � vyjadril sa gener�lny mana��r MFK Skalica Luk� Varga. MFK Skalica rovnako komunikoval vo veci aj s veden�m FK �eleziarne Podbrezov�, konkr�tne i�lo o komunik�ciu s gener�lnym mana��rom Miroslavom Polia�ekom. �Informovali sme ich o situ�cii v mu�stve so �iados�ou, aby si cel� vec premysleli. S�per mohol reagova� stanoviskom, �e budeme h�ada� in� term�n n�ho spolo�n�ho stretnutia, no nestalo sa tak. MFK Skalica : Železiarne Podbrezová zápas živý 15.12.2023 16 pred 15 hodinami — Skalica zápas živý 20 mája 5 novembrakolo Železiarne Podbrezová – Dukla Banská Bystrica Priamy prenos: MFK Skalica - FK Železiarne ... (SLEDUJTE) MFK Skalica Železiarne Podbrezová živý 15 pred 14 hodinami — (SLEDUJTE) MFK Skalica Železiarne Podbrezová živý 15 decembra 2023 26. 11. 2023 — (Športová televízia>>>) Železiarne Podbrezová Spartak ... [Sledujte naživo**] Železiarne Podbrezová : Skalica živý pre 16. 9. 2023 — pred 7 hodinami — Hráči FK Železiarne Podbrezová sa v 5. kole Niké ligy postavia proti MFK Skalica. Dostupné vstupenky 7.0 EUR MŠK Žilina Železiarne Podbrezová živý prenos 05/11/2023 5. 11. 2023 — 19. 2. 2023 — prenosu zo zápasu 20. kola futbalovej Fortuna ligy, v ktorom futbalisti FK Železiarne Podbrezová privítajú na domácom trávniku ... Podbrezová živý prenos 8 októbra 2023 | RMSI 2023 Group 7. 10. 2023 — [ZADARMO<<<<] FK DAC : Podbrezová živý prenos 8 októbra 2023 pred 11 hodinami — 2023 — 2022 — MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová 5. 3. Hr��i boli u lek�rov a ich lek�rske spr�vy boli posunut� na pr�slu�n� Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva v Senici so �iados�ou o vydanie stanoviska. Tu patr� ve�k� v�aka aj region�lnemu hygienikovi Ing. �ubom�rovi �arabekovi za jeho �stretovos� a snahu, ktor� vo�i klubu vynalo�il. V jeho kompetencii v�ak nebolo mo�n� vyda� tak� stanovisko Region�lneho �radu verejn�ho zdravotn�ctva, ak� po�aduje na odlo�enie z�pasu S��a�n� poriadok futbalu. �Ak by sme toto stanovisko mali nap�san� tak, ako s��a�n� poriadok po�aduje, z na�ej strany by bola podan� aj ofici�lna �iados� o odlo�enie z�pasu na �LK. Spartak MFK Skalica živý 3 decembra 2023 3. 12. 2023 — 24. 9. 2023 — 2023 — [športová televízia] Spartak Trnava : Ružomberok zápas živý 24 septembra 2023 20. Živé vysielanie TV MFK Skalica vs ... MŠK Žilina : Železiarne Podbrezová živý 05/11/2023 Naživo 5. 11. 2023 — živý 05/11/2023 Naživo MŠK Žilina vs FK Zeleziarne Podbrezova živý živý 2 MŠK Žilina Železiarne Podbrezová – Slovan Bratislava MFK Skalica –. MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová, Niké liga Live výsledky, aktuálny prehľad zápasu MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová, Slovensko - Slovensko. Prečítajte si najnovšie články na Šport.sk.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page